Klagomålsrutin

Klagomålshantering

Vi är en fristående förskola, om du har klagomål på vår verksamhet så framförs den i första hand inom förskolan. Upplever du att du inte fått den hjälp inom förskolan som du förtjänar kan du i slutändan vända dig till bildningsförvaltningen på kommunen. Här står hur du kan gå tillväga steg-för-steg.

Tänk på att hålla god ton vid framförande av klagomål. Undvik gärna också att framföra klagomål i samband med hämtning eller lämning. Boka gärna tid, ring eller maila dina synpunkter istället.

Så här går du tillväga:

1. Prata med / maila personal.

Mindre synpunkter på den pedagogiska verksamheten kan framföras direkt till den inblandade personalen.

2. Prata med / maila förskolechef

Större synpunkter på pedagogiska verksamheten eller klagomål på någon ur personalen framförs till förskolechefen. Vid tveksamhet om du bör vända dig till personal eller förskolechefen skall förskolechefen kontaktas.

Notera att personalen och förskolechefen endast handhar frågor av pedagogiskt natur. Frågor rörande avgifter, arbetsfördelning eller andra medlemsfrågor framförs till styrelsen.

3. Prata med / maila styrelse.

Gäller synpunkten eller klagomålet något som inte är av enbart pedagogisk natur framförs det till styrelsen. Styrelsen sköter det “dagliga” beslutsfattandet inom föreningen. Det är möjligt att din fråga är av sådan natur att den behöver bestämmas av föreningen i vilket fall du kommer ombedas ta upp frågan på medlemsmöte.

4. Framför klagomål till kommunen

Skulle du inte bli nöjd efter att ha pratat med efter punkt 1-3 kan du vända dig till bildningsförvaltningen hos kommunen. Det finns tre olika sätt att skicka in klagomålet till kommunen:

Klagomålsrutin

● Mejla in ditt klagomål till klagomalbildning@ornskoldsvik.se ● Använda webbformuläret här

● Skicka in dina synpunkter med den vanliga posten till adressen: Bildningsförvaltningens administration

891 88 Örnsköldsvik

Mer information finns på kommunens hemsida. Se Synpunkter, klagomål.

Ärendegång vid hantering av klagomål

Efter att styrelsen tagit emot ett klagomål ska den klagande få en återkoppling skriftligt via mail att klagomålet är mottaget.

Klagomålet ska utredas skyndsamt efter mottagandet. Ordförande är ansvarig för utredningen och fastställer ärendet.

Ordförande tar hjälp av styrelsen, samt beroende av klagomålets art inhämtar information från lämpliga delar av föreningen, till exempel personalansvarig, eller förskolechef.

Extern hjälp för att utreda klagomålet kan sökas av ordförande i de fall förutsättningar att utreda fallet inom föreningen saknas.

Ärendet kan behöva hanteras vid ett medlemsmöte och då ansvarar ordförande för att ta upp frågan på dagordningen. Klagande kommer ombedas förklara ärendet på mötet.

Efter att utredningen genomförts kommuniceras beslutet tillbaka via mail.

Styrelsen följer upp utredningen för att förhindra upprepning. Rutiner och policys uppdateras vid behov.

Klagomål kan lämnas anonymt om så önskas, tex via förslutet kuvert vid facken i hallen. Personlig återkoppling kan då inte ske utan utredningens resultat kommuniceras då via mail till alla medlemmar.